Søgning
Services

Enhedspatent / Den Fælleseuropæiske Patentdomstol

Introduktion

De største forandringer, der indførtes med UPC-Aftalen (UPCA – Agreement on the UPC), er:
 1. Indførelsen af Enhedspatentet (Unitary Patent (UP) – et europæisk patent med ensartet retsvirkning), som man kan anmode om ved den europæiske patentmyndighed (EPO) senest 1 måned efter offentliggørelse af udstedelsen af et europæisk patent.
 2. Oprettelsen af en ny Fælleseuropæisk Patentdomstol (Unified Patent Court – UPC), der har jurisdiktion indenfor UPC-aftalens område for krænkelser og tilbagekaldelser eller modkrav vedrørende enhedspatenter, men også traditionelle europæiske patenter, hvis disse ikke er fravalgt (“opted out”).

Enhedspatentet (Unitary Patent – UP)

Enhedspatentet er et europæisk patent med ensartet retsvirkning. Det repræsenterer en ny intellektuel ejendomsret, der giver beskyttelse på tværs af deltagerlande.  I modsætning til det konventionelle europæiske patent, har enhedspatentet ensartet retsvirkning i alle lande, der allerede er integreret i systemet med den Fælles Patentdomstol på det tidspunkt, hvor der søges om ensartet retsvirkning for et udstedt europæisk patent. Muligheden for at kunne fravælge specifikke landedesigneringer i løbet af patentets levetid fjernes. Omvendt udvides området for eksisterende enhedspatenter ikke ved nye landes tiltræden til UPC-aftalen. Derfor forventes det, at enhedspatenter vil have forskelligartede områdebeskyttelser i den forudsigelige fremtid.

Enhedspatentet giver patenthavere ret til at anlægge sager ved den Fælleseuropæiske Patentdomstol i alle deltagerlande for at sikre fogedforbud og/eller erstatning og/eller for at søge godtgørelse, destruering, hjemkaldelse og informationskrav. Derudover kan en tilbagekaldelse bringes for den Fælleseuropæiske Patentdomstol for at afgøre validiteten af enhedspatenter, selv mens appel af indsigelse hos den europæiske patentmyndighed er under behandling.

Fordele ved Enhedspatentet:

 • Omkostningseffektivitet: Enhedspatentet tilbyder besparelser for patentansøgere og patenthavere. Ved at opnå et enkelt patent i stedet for flere nationale patenter reduceres omkostninger til indleveringsgebyrer, oversættelsesomkostninger og årsafgifter betragteligt. Dette er særligt fordelagtigt for små og mellemstore virksomheder (small and medium-sized enterprises – SME’s) og innovatører med begrænsede ressourcer. Se vores Enhedspatent Omkostningsberegner.
 • Incitatement til innovation: Enhedspatentsystemet giver incitatement til innovation ved at skabe en mere effektiv og omkostningseffektiv patentbeskyttelsesmekanisme. Ved at reducere administrative opgaver og omkostninger, ansporer det opfindere og virksomheder til at investere i forskning og udvikling, der fremmer den teknologiske udvikling og økonomisk vækst.
 • Administrativ forenkling: At håndtere et enhedspatent indebærer forenklede administrative procedurer sammenlignet med at vedligeholde flere nationale patenter. Årsafgifter, journalføring og andre administrative opgaver centraliseres og gør det nemmere at vedligeholde og overvåge patentets status.
 • Ensartet beskyttelse: Med et enhedspatent kan patenthavere opnå ensartet beskyttelse af deres opfindelser på tværs af flere tilsluttede lande. Dette betyder, at et enkelt patent har samme retsvirkning i alle disse lande, hvilket effektiviserer processen og reducerer administrative opgaver sammenlignet med at håndtere separate nationale patenter.
 • Forbedret markedsadgang: Enhedspatentet fremmer markedsadgang ved at simplificere og harmonisere patentbeskyttelsesprocessen. Det faciliteter overdragelser og licensering af patenterede teknologier på tværs af grænser, hvilket gør virksomheder i stand til at ekspandere deres aktiviteter og samarbejde nemmere på tværs af deltagerlande.
 • Juridisk sikkerhed: Enhedspatentsystemet giver juridisk sikkerhed og forudsigelighed. Beslutninger relateret til validitet og krænkelse af enhedspatentet er centraliseret og håndteres af den Fælles Patentdomstol, hvilket sikrer konsistente og harmoniserede domme. Dette reducerer risikoen for divergerende fortolkninger af patentlovgivning i forskellige lande.
 • Bredere dækning: Enhedspatentet giver beskyttelse i alle tilsluttede lande, som kan være fordelagtigt for opfindelser med et bredere marked. Det sikrer en omfattende dækning og konsistent beskyttelse på tværs af flere jurisdiktioner, hvilket fremmer kommercialiseringen og håndhævelsen af patenterede teknologier.
Ulemper ved Enhedspatentet:
 • Kompleksitet ved fravalg (“‘Opt out”): At fravælge den Fælleseuropæiske Patentdomstols jurisdiktion for eksisterende europæiske patenter kan være en kompleks proces. Patenthavere skal meget grundigt vurdere deres strategi og beslutte, hvorvidt de ønsker at fravælge deres eksisterende patenter fra den Fælleseuropæiske Patentdomstols jurisdiktion eller at lade dem blive i systemet. Denne beslutning indebærer overvejelser såsom strategi for retstvister, omkostninger til retstvister og den potentielle indflydelse på håndtering af patentporteføljen.
 • Begrænset geografisk område: Enhedspatentsystemet er p.t. kun gældende for deltagerlande, der har ratificeret UPC-aftalen. Ikke alle EU medlemslande tager del i enhedspatentsystemet, hvilket betyder, at patentbeskyttelse måske ikke er tilgængelig i ikke-tilsluttede lande.  Dette begrænser enhedspatentets geografiske område og kan kræve ekstra indleveringer af patentansøgninger i lande udenfor systemet, hvilket kan forøge de administrative opgaver og omkostninger.
 • Usikkerheder og overgangsperiode: Enhedspatentet repræsenterer et betydeligt skifte i det europæiske patentlandskab og dets implementering kan føre til usikkerheder i overgangsperioden. Der kunne være potentielle udfordringer i tolkning og anvendelse af den nye juridiske ramme så vel som adressering af uforudsete praktiske problemer, der kan opstå i de indledende faser af systemet.

Den Fælleseuropæiske Patentdomstol (Unified Patent Court – UP)

Den fælleseuropæiske patentdomstol (Unified Patent Court – UPC) er en international domstol, der er fælles for de deltagende medlemslande (pt Østrig, Belgien, Bulgarien, Tyskland, Danmark, Estonien, Finland, Frankrig, Italien, Litauen, Letland, Luxemburg, Malta, Holland, Portugal, Sverige og Slovenien – udvidelse til yderligere EU medlemslande er mulig). Den har ikke-eksklusiv jurisdiktion for alle traditionelle europæiske patenter og eksklusiv jurisdiktion for enhedspatenter. Efter en overgangsperiode på mindst syv år fra 2023 vil den have eksklusiv jurisdiktion også for traditionelle europæiske patenter.

I overgangsfasen er det muligt for patenthavere at fravælge den Fælleseuropæiske Patentdomstols jurisdiktion for traditionelle europæiske patenter. En beslutning truffet af den Fælleseuropæiske Patentdomstol har retsvirkning i alle deltagerlande, hvor det relevante enhedspatent eller traditionelle europæiske patent er i kraft.

 

Den Fælleseuropæiske Patentdomstols struktur

Den fælleseuropæiske patentdomstol består af en ret af første instans med en central afdeling (beliggende i Paris med afdelinger i München og Milano) og lokale og regionale afdelinger, en appelret og et kontor (alle beliggende i Luxembourg). Derudover er der voldgifts- og mæglingscentre (beliggende i Ljubljana og Lisabon) og et uddannelsescenter (beliggende i Budapest).

Lokale afdelinger kan etableres efter anmodning fra et medlemsland med mulighed for at etablere en ekstra lokalafdeling for hver hundrede patentsager anlagt i dette land per kalenderår (maximalt fire lokale afdelinger per land). De nuværende lokale afdelinger af retten af første instans er beliggende i Wien (AT), Bruxelles (BE), København (DK), Helsinki (FI), Paris (FR), Düsseldorf (DE), Hamburg (DE), Mannheim (DE), München (DE), Milano (IT), Haag (NL), Lisabon (PT) og Ljublana (SI). Regionale afdelinger kan etableres efter anmodning fra to eller flere medlemslande. Den regionale Nordisk-Baltiske Afdeling har sit hovedkvarter i Stockholm (SE) med høringslokationer i Riga (LV), Talinn (EE) og Vilnius (LT).

Retten af første instans håndterer bl.a. patentkrænkelsessager, mens appelretten håndterer appeller af beslutninger taget af retten af første instans.

 

 

 

Vil du høre mere?
Jens Jeppesen
Partner, European Patent Attorney, European Design Attorney
Elektroingeniør med speciale inden for software, datateknik og -kommunikation